Regulamin dla zwiedzających


TARGI I INNE WYDARZENIA ORGANIZOWANE PRZEZ MTP

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Regulamin obowiązuje Zwiedzających targi i inne wydarzenia organizowane przez  Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 14,  60-734 Poznań,  wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego – Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000202703 , z kapitałem zakładowym 42.310.200,00 PLN oraz rejestru czynnych podatników VAT - NIP 7770000488, zwane dalej MTP. Regulamin obowiązuje również Zwiedzających targi / wydarzenia współorganizowane przez MTP i Partnerów.

2. Regulamin określa zasady świadczenia usług dla Zwiedzających, w szczególności warunki wstępu (indywidualnego lub w grupie) oraz przepisy porządkowe, które obowiązują Zwiedzających targi i inne wydarzenia organizowane w siedzibie MTP w Poznaniu, zwanej dalej także terenami MTP.

3. Regulamin jest dostępny w siedzibie MTP (w kasach i punktach obsługi Zwiedzających), a także w Internecie pod adresem www.mtp.pl i na stronach internetowych poszczególnych targów / wydarzeń organizowanych przez MTP oraz pod adresem www.mtp24.pl w serwisie obsługi Zwiedzających on-line, w formie umożliwiającej pobranie i wydrukowanie (plik PDF).

4. Wstęp na tereny MTP w czasie targów i innych wydarzeń oznacza akceptację przez Zwiedzającego  niniejszego Regulaminu, a także zobowiązanie do przestrzegania jego postanowień.

5. Dziennikarzy zainteresowanych zwiedzaniem targów i innych wydarzeń obowiązują odrębne warunki wstępu i zasady świadczenia usług przez MTP, określone w Regulaminie dotyczącym przyznawania akredytacji prasowych, dostępnym w Internecie pod adresem www.mtp.pl i na stronach internetowych poszczególnych targów / wydarzeń oraz pod adresem www.mtp24.pl w serwisie obsługi Zwiedzających on-line, w formie umożliwiającej pobranie i wydrukowanie (plik PDF).

§ 2

Zasady wstępu

Kategorie Zwiedzających

1. Szczegółowe zasady wstępu na poszczególne targi i inne wydarzenia są ustalane przez MTP i współorganizatorów wydarzeń oraz ogłaszane przez MTP na stronach internetowych dotyczących danych targów / wydarzeń, a także w kasach i punktach obsługi Zwiedzających na terenach MTP.

2. Szczegółowe zasady wstępu obejmują m.in. informacje o: terminach i godzinach otwarcia targów i innych wydarzeń dla Zwiedzających, godzinach otwarcia kas biletowych, rodzajach dokumentów wstępu dla różnych kategorii Zwiedzających, kryteriach upoważniających do nabycia określonych dokumentów wstępu (np. wiek dzieci), cenach dokumentów wstępu, uprawnieniach wynikających z posiadania określonych dokumentów wstępu, terminach rejestracji Profesjonalnych Zwiedzających.

3. Wstęp na tereny MTP podlega regulacji, a czasami ograniczeniom, w zależności od charakteru targów / wydarzenia i jego rangi, a także kategorii Zwiedzających, na przykład poprzez: wyznaczenie odrębnych dni otwarcia targów dla Profesjonalnych Zwiedzających i odrębnych dni zwiedzania dla szerokiej publiczności, konieczność spełnienia warunku zgodności profilu działalności lub kształcenia z tematyką targów / wydarzenia w celu uzyskania promocyjnej oferty wstępu, konieczność wcześniejszego zaawizowania grup zwiedzających (grupy szkolnej, wycieczki).

4. Wstęp na tereny MTP jest możliwy tylko na podstawie dokumentu wstępu (odpłatnego lub bezpłatnego) i podlega kontroli przez MTP (czytniki kodów kreskowych na dokumentach wstępu, bramki wejściowe, kołowrotki, monitoring), z zastrzeżeniem przypadków wstępu wolnego (bez dokumentów wstępu), o którym
mowa poniżej.

5. Jeżeli w związku z organizacją targów / wydarzeń adresowanych do szerokiej publiczności mają być realizowane cele edukacyjne, oświatowe, kulturalne, rekreacyjno-sportowe itp., wstęp na niektóre takie wydarzenia może być wolny  (bez dokumentów wstępu) dla wszystkich Zwiedzających albo odbywać się na specjalnych warunkach (cena biletu niższa niż standardowa) dla określonych grup  Zwiedzających, na przykład:

a) rodzin z dziećmi – pod warunkiem zgłoszenia w kasie MTP obecności minimum 3 osób ze sobą spokrewnionych tj. dzieci z rodzicami lub opiekunami,

b) studentów określonych kierunków i uczelni, których profil jest pokrewny z tematyką targów lub innych wydarzeń – pod warunkiem okazania w kasie MTP legitymacji studenckiej.

6. Do Profesjonalnych Zwiedzających jest adresowana promocyjna oferta dokumentów wstępu na targi i inne wydarzenia branżowe, z której można skorzystać pod warunkiem dokonania rejestracji, o której mowa w § 3 Regulaminu.

7. Do zorganizowanych grup Zwiedzających jest adresowana oferta ulgowych biletów wstępu na niektóre targi / wydarzenia, z której można skorzystać pod warunkiem uzyskania od MTP akceptacji zgłoszenia grupy, o czym mowa w § 4 Regulaminu.

8. Wstęp na targi i inne wydarzenia gości, tj. osób zaproszonych, odbywa się na podstawie otrzymanych przez nich zaproszeń.

9. Zwiedzający, którzy dokonali zakupu dokumentów wstępu, mają możliwość otrzymania faktury VAT w czasie trwania targów / wydarzenia.

§ 3

Rejestracja Profesjonalnych Zwiedzających

1. Rejestracja jest warunkiem skorzystania przez Profesjonalnych Zwiedzających z promocyjnej oferty dokumentów wstępu, o której mowa w § 2 ust. 8 i określonej w szczegółowych zasadach wstępu, o których mowa w § 2 ust.1 – 3.

2. Do rejestracji jako Profesjonalni Zwiedzający są uprawnione osoby reprezentujące albo występujące w inny sposób w imieniu osób prawnych lub jednostek organizacyjnych, a także osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, zarobkową lub zawodową. Do rejestracji nie są uprawione osoby występujące prywatnie, bez związku z działalnością gospodarczą, zarobkową lub zawodową.

3. Do rejestracji na danych targach lub innym wydarzeniu są uprawnieni tylko Profesjonalni Zwiedzający reprezentujący branże związane z tematyką targów / wydarzenia.

4. Rejestracji można dokonać on-line pod adresem www.mtp24.pl (24h na dobę, w okresie od około 3 miesięcy przed rozpoczęciem targów / wydarzenia do ostatniego dnia ich trwania) albo w punkcie obsługi Zwiedzających na terenach MTP (w czasie trwania targów / wydarzenia).

5. Korzystający z serwisu obsługi Zwiedzających mtp24.pl są zobowiązani, przed przystąpieniem do rejestracji on-line, do akceptacji Regulaminu serwisu mtp24.pl.

6. Rejestracji w punkcie obsługi Zwiedzających na terenach MTP dokonuje się poprzez okazanie wizytówki lub pieczęci firmowej i wypełnienie formularza rejestracyjnego, w którym należy podać dane identyfikujące osobę rejestrującą się jako Profesjonalnego Zwiedzającego (czyli zgodnie z ust. 3 dane tzw. służbowe, a nie prywatne):

a) imię i nazwisko,
b) stanowisko, funkcja , zawód,
c) nazwa (firma) podmiotu / pracodawcy / działalności,
d) adres siedziby lub miejsca wykonywania działalności ( kraj, kod i miejscowość, ulica),
e) dane teleadresowe: nr telefonu stacjonarnego lub komórkowego, e-mail, adres strony internetowej (jeżeli podmiot posiada),
f)  numer wpisu do właściwego rejestru działalności - w celu potwierdzenia identyfikacji,
g) numer identyfikacji podatkowej (NIP) – w celu wystawienia faktury VAT za zakupiony dokument wstępu,
h) rodzaj działalności ( produkcja, handel, usługi, inne),
i)  branże działalności,
j)  wielkość podmiotu / działalności (liczba zatrudnionych pracowników, wielkość gospodarstwa rolnego, inne).

Formularz rejestracyjny Profesjonalnego Zwiedzającego wymaga podpisu osoby go wypełniającej.

7. Dane, które należy podać w formularzu rejestracyjnym, powinny być prawdziwe i  zgodne z aktualnym stanem faktycznym, gdyż tylko takie gwarantują należyte wykonanie przez MTP obowiązków usługodawcy. Profesjonalny Zwiedzający ma możliwość zgłoszenia MTP zmiany lub uzupełnienia danych wcześniej przez siebie podanych. Żądanie usunięcia danych, zgłoszone MTP w punkcie obsługi Zwiedzających przed wykonaniem usługi (sprzedażą dokumentów wstępu) przez MTP, oznacza odstąpienie Profesjonalnego Zwiedzającego od umowy i spowoduje zaprzestanie realizacji tej usługi przez MTP.

§ 4

Zgłaszanie zorganizowanych grup Zwiedzających

1. Zgłoszenia zorganizowanych grup Zwiedzających (wycieczki pracowników, grupy szkolne) są warunkiem skorzystania z adresowanej do nich oferty dokumentów wstępu na targi / wydarzenie, o której mowa w § 2 ust. 9 i określonej w szczegółowych zasadach wstępu, o których mowa w § 2 ust.1 – 3.

2. Formularz zgłoszenia wycieczki jest dostępny na stronie internetowej danych targów / wydarzenia. Zgłoszenie wycieczki obejmuje wniosek osoby reprezentującej organizatora wycieczki (np. izby branżowej) oraz listę uczestników wycieczki ze wskazaniem nazwy i danych do kontaktu (np. adres e-mail) podmiotu, którego pracownikami są uczestnicy wycieczki.

3. Formularz zgłoszenia grupy szkolnej jest dostępny na stronie internetowej danych targów / wydarzenia. Zgłoszenie grupy szkolnej obejmuje wniosek dyrektora szkoły / dziekana uczelni oraz listę uczestników zawierającą imiona i nazwiska osób – członków grupy, tj. uczniów lub studentów i Opiekuna/-ów.

Za grupę uważana jest liczba minimum 5. osób wraz z Opiekunem. W przypadku dużej grupy, na każde 20 uczniów / studentów powinien przypadać jeden Opiekun.

4. Zgłoszenia zorganizowanych grup szkolnych należy dokonać w pierwszej kolejności faksem lub e-mail, przesyłając skan podpisanego zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2 lub ust.3, w celu uzyskania akceptacji MTP. Oryginał zgłoszenia należy dostarczyć MTP, po uzyskaniu akceptacji, bezpośrednio przy wejściu na tereny MTP w dniu zwiedzania targów / wydarzenia. Szczegółowy sposób i termin dostarczenia zgłoszeń wynika z opublikowanych w Internecie  szczegółowych zasad wstępu ustalonych dla danych targów / wydarzenia oraz z uzgodnień z MTP.

5. MTP akceptują zgłoszenia ze szkół / uczelni, których profil nauki / kształcenia jest związany z branżami wchodzącymi w zakres tematyki danych targów / wydarzenia. Zgłoszenia bez względu na profil szkoły / uczelni mogą być przyjmowane przez MTP tylko na niektóre wydarzenia skierowane do szerokiej publiczności, jeżeli przewidują to szczegółowe zasady wstępu z uwagi na realizowane w czasie tych wydarzeń cele edukacyjne,
oświatowe, kulturalne, rekreacyjno-sportowe itp.

6. MTP zastrzegają sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia grupy szkolnej ze względu na: brak uzasadnienia konieczności zwiedzania targów / wydarzenia w przypadku niezgodności profilu szkoły / uczelni z tematyką targów / wydarzenia , niedotrzymanie wyznaczonego przez MTP terminu nadesłania zgłoszenia, możliwości organizacyjne (np. wyczerpanie ulgowych biletów wstępu, ograniczenie wstępu grup szkolnych na życzenie wystawców ). Z podobnych przyczyn MTP mogą nie zaakceptować zgłoszenia wycieczki.

7. MTP potwierdzają przyjęcie zgłoszenia za pośrednictwem e-mail, w którym zaakceptują termin i godziny wstępu zaproponowane przez szkołę/ uczelnię lub organizatora wycieczki albo zaproponują zmianę terminu lub godzin wstępu na targi / wydarzenie.

8. Zaakceptowane przez MTP zgłoszenie zorganizowanej grupy Zwiedzających uprawnia do zakupu ulgowych biletów wstępu w ilości odpowiadającej uczestnikom grupy. W przypadku grupy szkolnej, opłata za bilet dla Opiekuna jest w takiej samej wysokości jak dla ucznia / studenta.

9. Na czas zwiedzania niektórych targów / wydarzeń MTP mogą przydzielić zorganizowanej grupie szkolnej Przewodnika, na każde 20 osób. W przypadku zgłoszenia grup liczących mniej niż 20 uczestników, MTP zastrzegają sobie prawo do łączenia różnych grup szkolnych, a przypadku zgłoszenia grup liczących więcej niż 20 uczestników - do dzielenia grup szkolnych i ewentualnego łączenia z innymi grupami.

10. Dyrektor szkoły / dziekan uczelni, dokonujący zgłoszenia grupy, jest zobowiązany do zapoznania uczniów / studentów oraz ich Opiekunów z niniejszym Regulaminem.

Opiekun grupy jest zobowiązany do egzekwowania przestrzegania przez uczestników grupy przepisów porządkowych, o których mowa w dalszej części Regulaminu, a także stosowania się do poleceń Przewodnika przyznanego przez MTP.

§ 5

Zaproszenia

1. Wstęp na targi / wydarzenia może odbywać się na podstawie zaproszeń dystrybuowanych przez MTP, ich Partnerów (współorganizatorów targów / wydarzeń, media itd.) oraz przez uczestników targów (wystawców).

2. Zaproszenie uprawnia posiadacza zaproszenia lub osobę zaproszoną imiennie do wstępu na tereny MTP w czasie targów lub innego wydarzenia, zgodnie z informacją na zaproszeniu.

3. Zaproszenia dystrybuowane przez MTP i  ich partnerów uprawniają do wstępu po ich okazaniu przy wejściu na targi / wydarzenie.

4. Zaproszenia dystrybuowane przez uczestników targów (wystawców) wymagają tzw. aktywacji. Zaproszenia takie są nabywane od MTP przez uczestników targów. Aktywacja ma potwierdzić przyjście zaproszonej osoby na targi / wydarzenie, służy rozliczeniu wykorzystanych zaproszeń i stanowi podstawę wystawienia przez MTP faktury VAT z tytułu sprzedaży zaproszeń wystawcom.

5. Aktywacji można dokonać on-line na stronie www.mtp24.pl lub w jednym z punktów obsługi Zwiedzających w holach wejściowych na tereny MTP.

6. Korzystający z serwisu obsługi Zwiedzających mtp24.pl są zobowiązani, przed przystąpieniem do rejestracji on-line, do akceptacji Regulaminu serwisu mtp24.pl.

7. Aktywacja zaproszenia polega na podaniu numeru zaproszenia i wypełnieniu formularza rejestracyjnego w sposób analogiczny jak określony dla Profesjonalnych Zwiedzających w § 3 ust.6 , tj. należy podać dane
identyfikujące osobę  tzw. służbowe, a nie prywatne:

a)  imię i nazwisko,
b)  stanowisko, funkcja , zawód,
c)  nazwa (firma) podmiotu / pracodawcy / działalności,
d)  adres siedziby lub miejsca wykonywania działalności (kraj, kod i miejscowość, ulica)
e)  dane teleadresowe: nr telefonu stacjonarnego lub komórkowego, e-mail, adres strony internetowej (jeżeli podmiot posiada),
f)   numer wpisu do właściwego rejestru działalności - w celu potwierdzenia identyfikacji,
g)  numer identyfikacji podatkowej (NIP) – w celu wystawienia faktury VAT za zakupiony dokument wstępu,
h)  rodzaj działalności (produkcja, handel, usługi, inne),
i)   branże działalności,
j)   wielkość podmiotu / działalności (liczba zatrudnionych pracowników, wielkość gospodarstwa rolnego, inne).

Formularz rejestracyjny osoby zaproszonej jako Profesjonalnego Zwiedzającego wymaga podpisu osoby
go wypełniającej.

§ 6

Ochrona danych Zwiedzających

1. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych Zwiedzających, utrwalonych w formie pisemnej lub elektronicznej, MTP stosują wszelkie dostępne środki  organizacyjne i techniczne, chroniąc dane przed zniszczeniem, kradzieżą albo innym nieuprawnionym wykorzystaniem przez osoby trzecie.

2. W celu należytego wykonania umowy sprzedaży lub wydania dokumentu wstępu, MTP zastrzegają sobie prawo do identyfikacji na podstawie dokumentu tożsamości Profesjonalnych Zwiedzających dokonujących odbioru w kasie lub punkcie obsługi MTP zamówionych on-line biletów wstępu, a także prawo do weryfikacji, na podstawie dokumentu tożsamości lub stosownej legitymacji, uprawnień Zwiedzających do skorzystania z promocyjnej oferty, o której mowa w § 2 ust. 8 Regulaminu.

3. MTP zobowiązują się do zachowania poufności wszelkich danych zebranych i utrwalonych w procesie rejestracji Profesjonalnych Zwiedzających, aktywacji zaproszeń oraz zgłaszania grup Zwiedzających, a także danych osobowych, do których miały wgląd (bez utrwalenia) w czasie okazywania przez Zwiedzających legitymacji lub dokumentów tożsamości, w przypadku, o którym mowa w ust. 2.

4. Dane Zwiedzających będą przetwarzane i zabezpieczane przez MTP zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie ochrony danych, w szczególności zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

5. Dane Profesjonalnych Zwiedzających, podane MTP w celu zawarcia umów dotyczących wstępu na targi lub inne wydarzenia, tworzą bazę danych, której administratorem są MTP i która może być wykorzystywana przez MTP w celach marketingu bezpośredniego lub pośredniego. Podane w procesie rejestracji Profesjonalnych Zwiedzających, aktywacji zaproszeń oraz zgłaszania grup Zwiedzających adresy e-mail i numery telefonów komórkowych mogą być wykorzystywane przez MTP, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu wysyłki drogą elektroniczną zamówionych  informacji handlowych.

6. Jeżeli Zwiedzający podał w procesie rejestracji lub aktywacji zaproszeń swoje dane jako osoby prywatnej, tj. osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, zarobkowej lub zawodowej, to MTP będą przetwarzać jego dane osobowe tylko w celu wykonania umowy, wystawienia faktury oraz ewentualnego postępowania reklamacyjnego czy ustalenia odpowiedzialności, a także w celach statystycznych (sprawozdawczości finansowej).

§ 7

Inne usługi i świadczenia dla Zwiedzających

1. Katalog wystawców uczestniczących w targach, Vademecum Zwiedzającego, przewodnik lub informator o targach / wydarzeniu może być sprzedawany lub wydawany (jeżeli został wkalkulowany w cenę dokumentu wstępu na targi) w kasach MTP, punktach obsługi Zwiedzających, biurze targów, a także przez hostessy na terenach MTP objętych lokalizacją targów. Dokładna informacja jest podawana przez MTP na stronach internetowych poszczególnych targów / wydarzeń.

2. Profesjonalni Zwiedzający lub goście zaproszeni przez wystawców mogą otrzymać, wraz z dokumentem wstępu, pakiet dodatkowych świadczeń (np. wstęp do strefy VIP), ustalonych w ofercie odnoszącej się do danych targów / wydarzenia i przedstawionej na stronach internetowych danych targów / wydarzeń.

3. Podczas targów branżowych, specjalistycznych wydarzeń, MTP umożliwiają Zwiedzającym uzyskanie informacji w zakresie ochrony własności przemysłowej, prawa autorskiego i zwalczania nieuczciwej konkurencji. W tym celu organizują na terenach MTP objętych lokalizacją targów / wydarzenia punkt konsultacyjny, w którym informacji udzielają rzecznicy patentowi.

4. W celu ułatwienia zwiedzania targów lub innych wydarzeń, MTP dokonują jednolitego oznaczenia stoisk wystawców, a w pawilonach i na terenach otwartych prezentują plany lokalizacji stoisk.Na niektórych targach / wydarzeniach MTP opracowują trasy zwiedzania z przewodnikiem dla zorganizowanych grup zwiedzających.

5. Poruszanie się po terenach MTP ułatwia czytelny, graficzny system oznakowania pawilonów i innych obiektów, a także udostępnianie Zwiedzającym mapek terenów MTP.

6. MTP świadczą odpłatnie następujące usługi dla Zwiedzających:

a) gastronomiczne (MTPCafe itd.),
b) dostęp do bezprzewodowego Internetu (karta z kodem WiFi),
c) kserograficzne (MTP Point).

7.W czasie targów i innych wydarzeń MTP uruchamiają w holach wejściowych szatnie, w których poza odzieżą, można przechować również podręczny bagaż lub bagaż podróżny.

§ 8

Przepisy porządkowe

1. Zwiedzający mogą przebywać na terenach MTP tylko w terminach i godzinach otwarcia targów / wydarzeń.

2. Stoiska lub inne ekspozycje oraz przejścia w pawilonach i drzwi wejściowe do pawilonów mogą być krótkotrwale zamknięte ze względów organizacyjnych albo bezpieczeństwa i w tym czasie niedostępne dla Zwiedzających.

3. Fotografowanie, filmowanie oraz wykonywanie rysunków pojedynczych stoisk i eksponatów w celach niekomercyjnych wymaga uprzedniej zgody użytkownika stoiska tj. uczestnika targów (wystawcy) lub innego wydarzenia. Jeżeli powyższe czynności mogą powodować zakłócenie w organizacji i przebiegu targów lub innego wydarzenia, MTP wydadzą polecenie ich wstrzymania.

4. Zabronione jest prowadzenie przez Zwiedzających jakichkolwiek działań komercyjnych, akwizycyjnych, reklamowych, promocyjnych, a także agitacyjnych oraz zbiórek pieniężnych nie uzgodnionych z MTP, jak również działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Na terenach MTP obowiązują zakazy:

a) wnoszenia i używania broni, amunicji i materiałów pirotechnicznych oraz szkodliwych substancji chemicznych, a także ognia otwartego, stanowiących zagrożenie pożarowe, uszkodzenia mienia oraz stwarzających niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia osób;
b) wnoszenia i spożywania alkoholu oraz rozprowadzania i zażywania środków odurzających;
c) zakłócania porządku publicznego (np. głośne, agresywne zachowania);
d) wprowadzania zwierząt, a także rowerów, deskorolek itp., chyba że jest to dozwolone przez MTP na niektórych wydarzeniach z uwagi na ich specyfikę (np. udział w konkursie dla psów, pokaz jazdy na rowerach);
e) palenia wyrobów tytoniowych w pawilonach wystawienniczych, konferencyjnych i innych obiektach, z wyjątkiem miejsc wydzielonych i specjalnie oznaczonych (kabiny dla palaczy);
f)  zanieczyszczanie pawilonów i terenów otwartych odpadami wygenerowanymi przez siebie (opakowania po napojach i jedzeniu, niedopałki, gumy do żucia itp.);
g) niszczenia infrastruktury (np. oklejanie ścian, posadzek ulotkami reklamowymi) oraz roślinności MTP;
h) opieranie się o elementy zabudowy stoisk, konstrukcje reklamowe i inne elementy aranżacji przestrzeni.

6. Osoby będące w stanie wyraźnego odurzenia narkotykowego lub upojenia alkoholowego albo próbujące 
wnieść alkohol, środki odurzające lub niebezpieczne przedmioty, nie będą wpuszczane na tereny MTP.
7. W razie nieprzestrzegania zakazów wymienionych w ust. 5 pkt. a) – c), MTP zastrzegają sobie prawo
natychmiastowego wyprowadzenia Zwiedzającego z terenów MTP i uniemożliwienia ponownego wstępu,
a w uzasadnionych przypadkach wezwania Policji.

8. Zwiedzający są zobowiązani do:

a) respektowania oznaczeń stref wydzielonych z ruchu podlegających ochronie przeciwpożarowej;
b) wykonywania poleceń porządkowych wydawanych przez służby MTP ze względów organizacyjnych albo konieczności zabezpieczenia mienia i zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenach MTP;
c) przestrzegania przepisów o ruchu drogowym, które obowiązują w strefie ruchu na terenach MTP;
d) usuwania wygenerowanych przez siebie odpadów i ich wrzucania do zlokalizowanych przed wejściami do pawilonów pojemników, oznakowanych zgodnie z zasadą selektywnej zbiórki odpadów.

9. Dzieci w wieku do lat 13 mogą przebywać na terenach MTP tylko pod opieką osób dorosłych
( rodziców, opiekunów).

§ 9

Odpowiedzialność i ubezpieczenie

1. MTP zastrzegają sobie prawo odwołania, skrócenia albo przełożenia terminu targów lub innego wydarzenia, i zobowiązują się do poinformowania o tym na stronach internetowych targów / wydarzeń, ze stosownym wyprzedzeniem terminów ich rozpoczęcia.

W przypadkach nagłego odwołania, skrócenia i przełożenia terminu targów / wydarzenia z przyczyn niezależnych od MTP, Zwiedzającemu, który nie zdążył wykorzystać zakupionego dokumentu wstępu, nie przysługuje prawo do odszkodowania, ale tylko zwrot należności w wysokości ceny brutto tego dokumentu.

W przypadku nie wykorzystania zakupionego dokumentu wstępu obowiązującego w danym dniu targów / wydarzenia z przyczyn leżących po stronie Zwiedzającego, nie ma możliwości jego wymiany na dokument obowiązujący w innym dniu, a MTP nie dokonują zwrotu należności.

2. MTP nie ponoszą odpowiedzialności za szkody na osobach Zwiedzających spowodowane przez osoby trzecie lub z winy poszkodowanego.

3. MTP nie ponoszą odpowiedzialności za szkody w mieniu Zwiedzających spowodowane siłą wyższą (np. pożarem, eksplozją, uderzeniem pioruna, wichurą, zalaniem wodą) lub przez osoby trzecie albo z winy poszkodowanego, z wyjątkiem rzeczy pozostawionych na przechowanie w  szatni MTP, o których mowa poniżej.

4. MTP odpowiadają za rzeczy przekazane im na przechowanie w szatni (odzież, bagaż podręczny). MTP nie przyjmują do szatni rzeczy wartościowych (biżuteria, sprzęt fotograficzny itp.). Odzież i inne mienie Zwiedzającego nieodebrane z szatni MTP w ciągu 14 dni albo pozostawione poza szatnią uważa się za mienie porzucone.

5. Na wyłączenie odpowiedzialności MTP z powyższych przyczyn nie mają wpływu podejmowane środki zabezpieczenia terenów MTP (zabezpieczenia techniczne, służby ochrony, monitoring).

6. Zwiedzający jest zobowiązany do zabezpieczenia mienia przez siebie wnoszonego na tereny MTP przed ewentualnymi szkodami lub utratą, na własny koszt i ryzyko (np. klucze, dokumenty, bagaż podręczny, laptop, aparat fotograficzny, telefon komórkowy).

7. Zwiedzający ponosi odpowiedzialność materialną za spowodowanie / wyrządzenie  szkód w mieniu MTP (uszkodzenie, ubytki). Oceny szkód dokonują MTP w obecności Zwiedzającego lub jego przedstawiciela, co zostanie potwierdzone w stosownym protokole.

8. O wystąpieniu szkody w mieniu lub na osobie Zwiedzającego należy powiadomić MTP oraz targowy komisariat policji niezwłocznie po jej stwierdzeniu, co zostanie potwierdzone stosownym protokołem.

9. Zwiedzający powinni we własnym zakresie ubezpieczyć się z tytułu odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczyć swoje mienie.

10. Dyrektor szkoły / dziekan uczelni, dokonujący zgłoszenia grupy, ma obowiązek zapoznania uczniów / studentów oraz ich Opiekunów z niniejszym Regulaminem, a także ponosi odpowiedzialność za działania zgłoszonej grupy niezgodne z przepisami niniejszego Regulaminu.

Opiekun zorganizowanej grupy, będąc przedstawicielem szkoły, ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich podopiecznych i jest zobowiązany do egzekwowania od podopiecznych przestrzegania przepisów porządkowych, o których § 8 Regulaminu, a także stosowania się do poleceń Przewodnika MTP, o których mowa w § 4 ust. 9 i 10.

11. Za bezpieczeństwo dzieci do lat 13 przebywających na terenach MTP odpowiadają ich rodzice lub dorośli opiekunowie.

12. Zwiedzający dokonujący rejestracji ponoszą pełną odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość podanych przez siebie danych, w tym za skutki wynikłe z niepełnego lub błędnego podania danych, zwłaszcza adresu e-mail lub NIP .

§ 10

Zwroty niewykorzystanych biletów wstępu

Kupujący, którzy nie wykorzystali zakupionych indywidualnie biletów wstępu na targi lub inne wydarzenia, mają prawo otrzymać zwrot należności od MTP, na zasadach poniżej określonych:

a) zwrot należności za niewykorzystany bilet, zakupiony bezpośrednio w kasie MTP, będzie dokonywany w kasie, w godzinach jej otwarcia podczas targów / wydarzenia, najpóźniej w ostatnim dniu trwania targów / wydarzenia,  pod warunkiem zwrotu nieuszkodzonego biletu oraz paragonu fiskalnego (faktury VAT); zwrot należności będzie dokonywany niezwłocznie , gotówką do rąk zainteresowanego;

b) zwrot należności za niewykorzystany, bilet zakupiony on-line za pośrednictwem serwisu mtp24.pl, będzie dokonywany na podstawie e-mail’a wysłanego przez zainteresowanego na adres reklamacjeat mtp.pl, za pośrednictwem serwisu mtp24.pl, najpóźniej w terminie zakończenia sprzedaży on-line , ogłaszanym przez MTP na stronie internetowej dotyczącej danych targów / wydarzeń; zwrot należności będzie dokonany przelewem na rachunek bankowy podany w e-mail’u przez zainteresowanego, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania e-mail’a przez MTP;

c) zwrot biletu zakupionego w punktach sprzedaży bezpośredniej lub on-line prowadzonej przez podmioty, którym MTP zleciły sprzedaż biletów na wydarzenia adresowane do szerokiej publiczności, będzie dokonywany przez te podmioty w sposób i na warunkach przez nie ustalonych.

§ 11

Postępowanie reklamacyjne

1. Każdemu Zwiedzającemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji związanej z wykonywaniem przez MTP usług określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Reklamacje Zwiedzających powinny być wyrażone pisemnie i składane w czasie targów / wydarzenia w jednym z punktów obsługi Zwiedzających w holach wejściowych MTP, a w terminie późniejszym, ale maksymalnie do 7 dni po zakończeniu targów / wydarzenia - drogą elektroniczną na adres ">reklamacjeat mtp.pl albo listownie na adres korespondencyjny: Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o., Kancelaria, ul. Głogowska 10, 60-734 Poznań, z dopiskiem „Reklamacja”.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni  od daty jej złożenia / wpływu do MTP.

4. MTP zastrzegają sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w ust. 3, w przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji będzie wymagało uzyskania dodatkowych wyjaśnień. MTP dołożą wszelkich starań, aby reklamacje były rozpatrzone w możliwie najkrótszym terminie od ich daty otrzymania.

5. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana elektronicznie lub listownie na stosowny adres podany przez Zwiedzającego.

§ 12

Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od  29 stycznia 2013 roku.

2. MTP zobowiązują się do informowania o wszelkich zmianach Regulaminu i ogłaszania jego tekstu jednolitego w Internecie pod adresem www.mtp.pl i na stronach internetowych poszczególnych targów / wydarzeń, ze stosownym wyprzedzeniem terminów rozpoczęcia targów / wydarzeń.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego.

4. Wszelkie spory pomiędzy Zwiedzającym a MTP, których polubowne rozwiązanie okaże się niemożliwe, będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny.

5. Dla rozstrzygania sporów z kontrahentami zagranicznymi przyjmuje się jako obowiązujący tekst Regulaminu w języku polskim. Prawem właściwym dla interpretacji postanowień Regulaminu jest prawo obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej.

[ Wstecz ]
Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.
Napisz do nas.
contact